EN

KVKK

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen (“KVKK”) aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında öncelikle kişisel verinin tanımını tekraren sizlerle paylaşmak isteriz. Öyle ki, 6698 sayılı KVKK m.3/1-d uyarınca “Gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi” kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Veri işleme faaliyeti ise aynı yasanın 3/1-e maddesinde “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.” olarak tanımlanmıştır.

Bu tanımlamalar kapsamında Ubc Kimya İnşaat ve Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak iş bu aydınlatma metni ile 6698 sayılı KVKK’nın 10. Maddesinde belirlenen başlıklar itibari ile kişisel verilerinizin işlenmesi bakımından aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek isteriz. Yasal mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle iş bu aydınlatma metninde güncelleme ya da değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

a.      Kişisel Verilerin İşlenme Amacı :

Müşteriler, müşteri adayları, tedarikçiler, tedarikçi adayları, iş ortakları, internet sayfamızın ziyaretçileri ile çalışanlarımız ve henüz yeni iş başvurusu yapmış çalışan adaylarımız tarafından firmamızla paylaşılan kişisel veriler gerek firmamız gerekse de firmamıza bağlı bulunan diğer işletmeler tarafından işe alım süreçlerinde başvuruların değerlendirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi, başvuru sahipleri ile iletişim kurulabilmesi, referans aramalarının yapılabilmesi, ileride doğabilecek iş fırsatları olması halinde başvuruların hem yeniden değerlendirilmesi hem de başvuru sahibinin bu yeni fırsatlardan haberdar edilebilmesi; veri sahibine e-posta-sms-mms ve sair iletişim araçları vasıtası ile ulaşılması, veri sahiplerine şirketimiz ve bağlı bulunan diğer işletmeler hakkında bilgilendirmelerde bulunulması ile sair satış/pazarlama, trafik ölçümleme, istatistiki analizler ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi, tekliflerde bulunulması, ürün gönderimlerinin sağlanması, gönderime ilişkin lojistik süreçlerinin yürütülmesi, işyeri ve fabrika sahalarının güvenlik kamerası ile izlenmesi suretiyle iş yeri ve çalışan güvenliğinin sağlanması, çağrı merkezi ve telefon görüşmeleri esnasında görüşme kayıtlarının alınması suretiyle hizmet kalitesinin ölçümlenmesi ve  iletişim güvenliğinin sağlanması, taraflar arasında akdedilmiş her türlü satın alma/satış/tedarik vb. sözleşmelerde firmamızın üstlendiği görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi, elektronik ticari iletilerin gönderilmesi, kurumsal iletişim, etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirmelerde bulunulması, bilgi işlem süreçlerinin takibi ve ihtiyaçlarının karşılanması, firmamızın finansal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, veri sahipleri ile resmi kurum ve kuruluşlardan gelen şikayet ve talepleri değerlendirmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, resmi ve özel denetim, inceleme ve raporlama faaliyetlerinin yerin getirilmesi gibi amaçlarla 6698 sayılı KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir.

b.      Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği :

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda sayılan işleme amaçları ile sınırlı olarak; firmamıza bağlı işletmelere, topluluk şirketlerine, firmamızın iş ortaklarına, müşterilerine, hissedarlarına ve iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, idari merciler ve yasal mercilere, özel hukuk tüzel kişilerine, firmamızın hizmet verdiği ya da aldığı tüzel ve gerçek kişilere; kargo firmalarına, finansal, muhasebesel ve hukuksal işlemler için ilgili iş ortaklarımıza, iş bu metnin “a” maddesinde belirtilen amaçların yerine getirilmesi için çözüm ortaklarımıza ve tedarikçilerimize, bankalara, telekominikasyon firmalarına ve iletişim operatörlerine, veri, yer ve hizmet sağlayıcılarına; verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlara, altyapı düzenlemeleri için anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlara; firmamızın çalışanlarına ve çalışan adaylarına ilişkin süreçlerin yönetilmesi için  insan kaynakları firmalarına, iş sağlığı güvenliği firmalarına, sağlık kuruluşlarına, danışmanlık vb. hizmet alınan diğer firmalara 6698 sayılı KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde sayılan şartlara uygun olarak yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir.

c.       Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi :

Kişisel verileriniz iş bu metinde sayılan veri işleme amaçlarına uygun şekilde kanunlarda açıkça öngörülmüş olması; kişisel verilerin veri sahibince alenileştirilmiş olması; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi,  ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatlerinin korunması için ya da bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu durumlarda; ayrıca tarafı olduğumuz sözleşmelerin kurulması ya da ifasından kaynaklı gerekliliklere ilişkin hukuki sebeplerle fiziken ya da elektronik ortamda başvuru formu doldurulması, sözleşmeler akdedilmesi, çağrı merkezi ve telefon görüşmeleri, web sitesi, sosyal medya hesapları, elektronik posta yazışmaları, veri entegrasyonu yoluyla ve iş yeri güvenlik kamerası çekimi vasıtasıyla sözlü, yazılı ya da görüntülü olarak toplanmakta ve elde edilmektedir.

d.      İlgili kişinin 6698 sayılı KVKK’nın 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları:

6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesi gereğince firmamıza başvurarak, kişisel verilerinizin;  işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, eksik veya yanlış işlenmiş olması sebebiyle ilgilinin talebi üzerine verinin düzeltilmesi halinde düzeltildiğinin ve işlenme sebeplerinin ortadan kalkması sebebiyle verinin silindiğinin, yok edildiğinin veya anonim hale getirildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarınız bulunmaktadır.

e.       İlgili Kişinin Başvuru Hakkı

İş bu metnin “d” bendi altıda sayılan haklarınızı kullanmak için ilgili taleplerinizi 6698 sayılı KVKK’nın 13/1. maddesine ve bağlı yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak, Türkçe dilinde https://www.ubcchemicals.com/Iletisim.aspx linkinde yer alan iletişim bilgilerimizi kullanarak veya ubckimya@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden yazılı olarak veya daha önce tarafımıza bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.

Başvuru esnasında -başvurunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza ekleyerek- tarafımıza ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası; tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi; varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarasına ve talep konusuna yer vermeniz zorunludur.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebinizin kabul edilip edilmediği, reddedildi ise gerekçesi tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

           

 

ÇEREZ POLİTİKASI

Tarafımızca, ziyaretçilerin internet adresimizi kullanımlarını kolaylaştırmak, internet adresimizi geliştirmek ve daha verimli hale getirmek amacıyla çerez kullanılmaktadır.
Bu bağlamda, iş bu çerez politikası ile internet adresimizin ziyaretçilerine çerezin tanımı, türleri ile tarafımızca kullanılan çerezler ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında bilgilendirme yapmayı amaçlamaktayız.
İnternet adresimize giriş yaptığınızda karşınıza çıkan çerez kullanım uyarısını kapatmamanız ya da internet adresimizi kullanmaya devam etmeniz halinde tarafınızca çerezlere onay verildiği kabul edilir.
Çerez kullanımını onaylamıyorsanız internet sitesinin kullanımına devam etmemenizi ya da tarayıcınızdan çerez tercihlerinizi değiştirmenizi rica ederiz. Çerez kullanımına izin verilmemesi halinde internet adresimizin bir kısım özelliklerinin düzgün çalışmayabileceğini belirtmek isteriz.

ÇEREZLER ("COOKIE") NEDİR?

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler, ad ve soyadı ya da adres gibi verileri içermezler. Çerezler sayesinde internet sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir.

ÇEREZLER TÜRLERİ

Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir:

  • Oturum Çerezleri/Kalıcı Çerezler:Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin temel işlevi internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Kalıcı çerezler ise tarayıcıyı kapattıktan sonra da ziyaretçi tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler.
  • Birinci Taraf/Üçüncü Taraf Çerezler:Birinci taraf çerezler ziyaret edilen internet sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezler ise ziyaret edilen internet sitesi operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.

HANGİ ÇEREZLERİ KULLANIYORUZ?

  • Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde internet sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için ziyaretçilerimizin onayı gerekmemektedir.
  • Analitik Çerezler: İnternet adresi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanmaktadır. Analitik çerezler, ziyaretçilerimizin internet sitesi nasıl kullandığını (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da internet sitesi tasarımını değiştirebilir.
  • İşlevsellik Çerezleri: İnternet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.
  • Hedefleme/Reklam Çerezleri: İnternet sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek engellemeniz mümkündür.

           

info@ubcchemicals.com